آموزش برنامه ریزی سانترال

آموزش برنامه ریزی سانترال ،دستگاه سانترال KX-TD1232 یکی از دستگاه های سانترال قدیمی و از رده خارج شده پاناسونیک است.

اکثر شرکت های ارائه دهنده خدمات سانترال دیگر برای این دستگاه خدمات نصب و نگهداری ارائه نمی دهند.

به همین جهت تصمیم گرفتیم آموزش برنامه ریزی آن را در چند قسمت آماده کنیم و در اختیار کاربران این مدل دستگاه سانترال قرار دهیم.

اپراتوری

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کد اعتباری Account Code

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۶ را وارد کنید.

۴- دکمهSTORE را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کنفرانس

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.(دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۷ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

تعریف (تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه دسترسی مستقیم DSS

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.( دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۱ را وارد کنید.

۴-شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری کنید.

۵-دکمه STORE را فشار دهید.

تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه فرستادن مکالمه / مزاحم نشوید/ FWD/DND

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۴ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه پیغام MESSAGE

۱-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳–کد ۳ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

تعریف (تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه حافظه)

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده )

۳-کد ۲ را وارد کنید.

۴-شماره تلفن مورد نظر خود را وارد کنید. (شماره داخلی را نیز می توانید وارد کنید)

۵-دکمه STORE را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

تنظیم این که به محض برداشتن گوشی چه خطی تصرف شود

الف – خط بیکار : می توانید هر خط شهری بیکاری که مجاز به تصرف آن هستید ، را با برداشتن گوشی تصرف کنید.

برای این کار : تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد ۱۲ را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

ب – خط مورد نظر : شما می توانید خط شهری که قبلا تنظیم کرده اید

را با برداشتن گوشی تصرف کنید تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد ۱۳ را وارد کرده

و شماره خط شهری مورد نظر را وارد کنید و در انتها دگمه STORE را فشار دهید

پ – بدون تعریف خط خاص (پیش فرض) : شما نمی توانید هیچ خط شهری را با برداشتن گوشی تصرف کنید.

باید یک خط شهری را انتخاب کنید . برای این کار : تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و کد ۱۱ را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

تنظیم اینکه در هنگام زنگ زدن به محض برداشتن گوشی خط تصرف شود یا نه

الف – فشار دکمه خط شهری : وقتی که یک خط شهری زنگ می زند ؛

آموزش برنامه ریزی سانترال

استفاده کننده از داخلی باید گوشی را برداشته و سپس دکمه خط شهری در حال زنگ زدن را فشار دهد.

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد۲۱ را وارد کرد هو در انتها دکمه STORE را فشار دهید

ب – خط برتری داده شده : وقتی که چند خط شهری به طور همزمان در حال زنگ زدن باشند.

شما می توانید به خط برتری داده شده ، فقط با برداشتن گوشی جواب دهید

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد ۲۳ را وارد کنید

و در ادامه شماره خط شهری مورد نظر را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

پ – برتری خط در حال زنگ زدن (پیش فرض) : وقتی که خط شهری در حال زنگ زدن باشد

و شما می توانید به زنگ زدن خط شهری فقط با برداشتن گوشی جواب دهید تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده

و سپس کد ۲۲ را وارد کنید و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

باز گرداندن اطلاعات اولیه یک تلفن اختصاصی پاناسونیک

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و دکمه # وسپس* (ستاره) را فشار داده و دکمه STORE را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 تنظیم پیغام عدم حضور

پیغام های زیر قابل برنامه ریزی است :

به زودی باز خواهم گشت :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۱ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید

به خانه رفته ام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITORرا فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۲ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

به داخلی شماره % % % (شماره داخلی) رفته ام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمهSP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۳ را وارد کنید.

۳-شماره داخلی که می خواهید انجا بروید را شماره گیری کنید

۴- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

در ساعت % % % % باز خواهم گشت :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۴ را وارد کنید

۳- ابتدا ساعت را (۰۰ الى ۲۳ ) و سپس دقیقه را وارد کنید. ( ۰۰ الى ۵۹ )

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

تا تاریخ % % % % نخواهم بود :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۵ را وارد کنید

۳- ابتدا ماه را (۰۱ الى ۱۲) و سپس روز را وارد کنید. (۰۱ الى ۳۱ )

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

در جلسه هستم :

۱-گوشی را برداشته و با دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۶ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

توجه : پیغامهای شماره ۷ و ۸ و ۹ قابل برنامه ریزی هستند.

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس۷ یا ۸ یا ۹ را وارد کنید.

۳-مورد دلخواه را وارد کنید. ( شماره داخلی – زمان – ماه/روز و غیره )

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمهSP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

کد اعتباری

وارد کردن کد اعتباری قبل از شماره گیری

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-شماره ۴۹ را گرفته (کد ویژه) و یا یکی از دکمه های قابل برنامه ریزی که به عنوان دکمه کد اعتباری برنامه ریزی شده را فشار دهید.

۳-کد اعتباری را وارد کرده و دکمه # را فشار دهید.

۴-دکمه خط شهری مورد نظرتان را فشار دهید.

رزرو خط شهری و یا داخلی مشغول

اگر مکالمه ای را برقرار کرده و صدای بوق اشغال را شنیدید :

کد ۶ را وارد کرده و سپس گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 موزیک متن

رقم ۱ را شماره گیری کنید

صدای بوق اعلام کننده ورود خط دوم

اگر به یک داخلی مشغول زنگ بزنید و صدای بوق اشغال را بشنوید:

رقم ۱ را شماره گیری کنید

 فرستادن مکالمه

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید

۳-رقم ۲ را شماره گیری کنید.

۴-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

 فرستادن مکالمه مشغول

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

۳-رقم ۳ را شماره گیری کنید.

۴-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 فرستادن مکالمه بدون جواب

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

۳-رقم ۴ را شماره گیری کنید.

۴- شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

فرستادن مکالمه مشغول /بدون جواب

۱-گوشی را بر داشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DVD را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

۳-رقم ۵ را شماره گیری کنید.

۴-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید

آموزش برنامه ریزی سانترال

فرستادن مکالمه به خط شهری

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHNOE را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

۳-رقم ۶را شماره گیری کنید

۴-کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کنید.( ۹ویا ۸۱ الى ۸۸ )

۵-شماره تلفنی که می خواهید مکالماتتان به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

۶-دکمه # را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 فرستادن مکالمه به دنبال من

در داخلی مقصد :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

۳-رقم ۷ را شماره گیری کنید.

۴-شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید.

فرستادن مکالمه – لغو کردن

لغو کردن فرستادن مکالمه از داخلی خودتان ( اصلی ):

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید و یا

۳-رقم ۰ را شماره گیری کنید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 لغو کردن فرستادن مکالمه از داخلی مقصد به دنبال من ( تمامی مکالمات )

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰)را شماره گیری کنید و یا دکمه ای را که به عنوان دکمه FWD/ DND برنامه ریزی شده است را فشار دهید.

۳-رقم ۸ را شماره گیری کنید.

۴-شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید.

پارک کردن مکالمه در حین انجام یک مکالمہ:

۱-دکمه TRANSFER را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۵۲) را وارد کنید.

۳-کد ناحیه پارک کردن را وارد کنید. (۰ الى ۹)

آموزش برنامه ریزی سانترال

 تصرف مجدد خط پارک شده :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه ۵۲ را وارد کنید.

۳-کد ناحیه مخصوص پارک کردنی که مکالمه در آن پارک شده است را وارد کنید. (۰ الى ۹)

 جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر , خط شهری

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه *۴ را وارد کنید.

می توانید با تلفن کننده صحبت کنید

آموزش برنامه ریزی سانترال

جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر ؛ هدایت شده

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۴۱) را وارد کنید.

۳-شماره داخلی که در حال زنگ خوردن است را شماره گیری کنید.

می توانید با تلفن کننده صحبت کنید.

جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر ؛ گروهی

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHNEIMONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۴۰) را وارد کنید.

می توانید با تلفن کننده صحبت کنید.

جلوگیری از جواب داده شدن مکالمه از داخلی دیگر

فعال کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۲۰) وسپس ۱ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۲۰) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 انتظار برای مکالمه

فعال کردن

امکان اجرا شدن این برنامه بر روی تلفن خودتان :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۳۱) و سپس ۱ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن امکان اجرا شدن این برنامه بر روی تلفن خودتان :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۳۱) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

صحبت کردن با مکالمه در حال انتظار با قطع کردن مکالمه در حال انجام :

در حین شنیدن صدای بوق “انتظار برای مکالمه”:

۱-دکمه خط شهری و یا داخلی که در حال چشمک زدن است را فشار دهید.

شما می توانید با مکالمه در حال انتظار صحبت کنید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 امنیت خط اطلاعات

فعال کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۳۰) و سپس ۱ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۳۰) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 برنامه مزاحم نشوید

فعال کردن

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DVD کد ویژه (۷۱۰) را وارد کنید.

۳-رقم ۱ را شماره گیری کنید.

 لغو کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND کد ویژه (۷۱۰) را وارد کنید.

۳-رقم ۰ را شماره گیری کنید.

قفل الکترونیکی

قفل کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۷) را وارد کنید.

۳-کد قفل مورد نظرتان را وارد کنید. ( از ۰۰۰ إلى ۹۹۹ )

۴-کد قفل مورد نظرتان را دوباره وارد کنید.

۵-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 باز کردن قفل :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۷) را وارد کنید.

۳-کد قفلی را که برای قفل کردن تلفن خود قرار داده بودید را وارد کنید.

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

اجازه ورود به مکالمه در حال انجام _خط داخلی

اگر شما یک مکالمه داخلی انجام داده و صدای بوق اشغال بشنوید:

رقم ۲ را شماره گیری کنید

 عدم اجازه ورود به مکالمه در حال انجام فعال کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۳۳) و سپس ۱ را وارد کنید. ۳-گوشی را گذاشته و یا دکمهSP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 لغو کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۳۳) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

 پیغام انتظار

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۰) و سپس ۱ را وارد کنید.

۳-شماره داخلی های را که مکالماتتان را با آنها برقرار می کنید شماره گیری کنید.

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 اگر داخلی گرفته شده اشغال است و یا جواب نمی دهد

۱-دکمه Message را فشار دهید.

۲-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

 لغو کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۰) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-شماره داخلی که پیغام شما برای آن فرستاده شده است را شماره گیری کنید.

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

چک کردن و انتخاب کردن یک پیغام به وسیله دریافت کننده پیغام

اگر پیغامی وجود داشته باشد نشان دهنده دکمه Message روشن خواهد شد.

وقتی تلفن بیکار است و گوشی گذاشته شده :

دکمه Message را چندین بار فشار دهید تا اینکه پیغام مورد نظرتان ظاهر شود. (اگر چندین پیغام وجود داشته باشد)

آموزش برنامه ریزی سانترال

تماس گرفتن با پیغام گذارنده :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه Message را فشار داده و یا کد برنامه (۷۰) و سپس ۲ را وارد کنید.

اگر شما بیشتر از یک پیغام داشته باشید , خط تلفن به اولین پیغام گذار وصل خواهد شد.

۳-شروع به صحبت کنید. پس از مکالمه پیغام پاک خواهد شد.

پاک کردن تمامی پیغامها به وسیله دریافت کننده پیغام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۰) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید.

تمامی پیغامها پاک خواهند شد.

فراخوانی

فراخوانی _ همه

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۲ و یا ۳۳ ) و * (ستاره) را وارد کنید

۳-پیغام خود را پخش کنید.

۴-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 فراخوانی _ خارجی :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۲) و سپس مرا وارد کنید.

۴-پیغام خود را بگوئید.

۵-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

 فراخوانی _ گروهی :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۳) وسپس ۰ را وارد کنید.

۳-پیغام خود را بگوئید.

۴-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

 دسترسی به یک گروه خاص از داخلیها :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۳) را وارد کنید.

۳-شماره گروه داخلی را شماره گیری کنید (۱ الى ۸ )

۴-پیغام خود را بگوئید.

۵-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

فراخوانی _ جواب دادن

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۴۳) را وارد کنید.

جواب دادن به فراخوانی که از طریق سیستم فراخوانی خارجی مخصوص فرستاده شده

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۴۲) را وارد کنید.

۳-شماره فراخوانی خارجی فعال شده بر روی سیستم خود را شماره گیری کنید.

۱ اگر شما به مرکز تلفن KX-TD816 وصل شده اید.

۱ الى ۴ اگر شما به مرکز تلفن KX-TD1232 وصل شده اید.

 فراخوانی و انتقال در حین انجام یک مکالمہ:

۱-دکمه TRANSFER را فشار دهید.

۲-کد ویژه ( ۳۲ یا ۳۳ ) را وارد کرده و سپس دکمه * (ستاره) را فشار دهید.

۳- پس از شنیدن صدای بوق تائید ، پیغام خود را بگوئید.

۴-منتظر جواب بمانید

۵-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

استفاده کردن از فراخوانی _ خارجی:

آموزش برنامه ریزی سانترال

 به همه سیستم های فراخوانی خارجی در حین انجام یک مکالمه :

۱-دکمه TRANSFER را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۲) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳- پس از شنیدن صدای بوق تائید ، پیغام خود را بگوئید.

۴-منتظر جواب فراخوانی بمانید.

۵-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

 وصل کردن تلفن پارالل شده

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۹) وسپس ۱را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 غیرفعال کردن زنگ تلفن معمولی تک خطی :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – HPONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۹) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 شماره گیری با برداشتن گوشی(خط فوری) برنامه ریزی شماره تلفن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۴) و سپس ۲ را وارد کنید.

۳-شماره تلفن مورد نظر را شماره گیری کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 فعال کردن برنامه خط فوری :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۴) و سپس ۱ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 لغو کردن برنامه خط فوری :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۴) وسپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 تبدیل شماره گیری پالس به تون

۱-شماره تلفن مورد نظر خود را شماره گیری کنید با سیستم پالس

۲-دگمه * (ستاره) و سپس # را فشار دهید.

۳-شماره مورد نظر خود را شماره گیری کنید (با سیستم تون)

 پاک کردن برنامه ها

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۹۰) را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

شماره گیری کردن با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی ذخیره کردن شماره تلفن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۰) را وارد کنید.

۳-کد حافظه شخصی خودتان را وارد کنید (۰ إلى ۹)

۴-کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کرده و سپس شماره تلفن مورد نظر را شماره گیری کرده و سپس دگمه # را فشار دهید.

۵-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

شماره گیری شماره تلفن ذخیره شده :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (*۳) را وارد کنید.

۳- کد حافظه شخصی خودتان را وارد کنید ( ۰ الى ۹)

آموزش برنامه ریزی سانترال

 شماره گیری کردن با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه AUTO DIAL/STORE را فشار دهید.

۳- کد ” شماره گیری حافظه مرکزی” را وارد کنید. ( ۰۰ الى ۹۹ )

یاداوری زمان از قبل تعیین شده (زنگ ساعت)

 تنظیم کردن ساعت زنگ خوردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۶) و سپس ۱ را وارد کنید.

۳- ابتدا ساعت ( ۰۱ الى ۱۲) و سپس دقیقه را ( ۰۰ الى ۵۹ ) را وارد کنید.

۴-برای قبل از ظهر ( ۹ ) و برای بعد از ظهر (۱) را وارد کنید.

۵- اگر می خواهید این برنامه فقط یک بار اجرا شود ( ۰ ) و اگر می خواهید هر روز (تا زمانی که خودتان لغو کنید) اجرا شود (۱) را وارد کنید.

۶-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 لغو اجرا شدن این برنامه :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۶) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 امتحان کردن زمان تنظیم شده (فقط با تلفنهای صفحه نمایش دار) :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۶) و سپس ۲ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

قطع کردن صدای زنگ:

گوشی را بردارید فشار دادن هر دکمه ای صدای زنگ را قطع خواهد کرد.

سرویس شیفت شب روشن/خاموش

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

۲-کد ویژه (۷۸) را وارد کنید.

۳-شماره ۱ و یا ۰ را شماره گیری کنید.

۱ برای شیفت روز به شب

۰ برای شیفت شب به روز

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

پیغام برای تماس گیرنده

آموزش برنامه ریزی سانترال

 پیغام DISA

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

۲-کد ویژه (۳۶) و سپس ۱ را وارد کنید .

۳-شماره OGM را وارد کنید (۱ الى ۴)

۱ برای پیغام DISA شماره ۱

۲ برای پیغام DISA شماره ۲

۳ برای پیغام یاداوری زمان از قبل تعیین شده

۴ برنامه ریزی نشده

۴-پیغام خودتان را ضبط کنید .

۵-دکمه STORE را برای قطع کردن ضبط پیغام و یا پس از پایان پیغام خودتان فشار دهید .

۶-دکمه STORE را فشار دهید و یا منتظر بمانید تا پخش پیغام ضبط شده تمام شود .

۷-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

آموزش برنامه ریزی سانترال

 پخش کردن پیغام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

۲-کد ویژه (۳۶) و سپس ۲ را وارد کنید

۳-شماره ۰GM را وارد کنید (۱ الى ۴)

۴-پیغام پخش خواهد شد.

۵-دکمه STORE را فشار دهید و یا منتظر بمانید تا اینکه پخش پیغام تمام شود .

۶-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

 کنترل از راه دور قفل داخلی برنامه ریزی :

۱-دکمه PROGRAM را فشار دهید .

۲-کد ویژه ۹۹ را وارد کنید.

۳-کد ویژه ۰ را وارد کنید.

۴-شماره داخلی را گرفته و یا دکمه * (ستاره) را فشار دهید .

شماره داخلی : برای قفل کردن و یا باز کردن فقط یک داخلی

* (ستاره): برای قفل کردن و یا باز کردن تمامی داخلی ها

۵-شماره ۱ و یا ۲ را شماره گیری کنید.

۱ : برای باز کردن قفل

۲ : برای قفل کردن

۶-دکمه STORE را فشار دهید .

۷-دکمه PROGRAM را فشار داده و یا گوشی را بردارید ( برای خروج از حالت برنامه ریزی)

آموزش برنامه ریزی سانترال

کد های برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲

برنامه شماره ۰۰۰ = تنظیم تاریخ و ساعت

برنامه شماره ۰۰۱ = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره ۰۰۲ = واگذاری نام برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره ۰۰۳ = تعیین و واگذاری شماره داخلی

برنامه شماره ۰۰۴ = تعیین نام برای داخلیها

برنامه شماره ۰۰۵ = تغییر کاربردهای دکمه خط شهری بر روی تلفنهای اختصاصی پاناسونیک وصل شده به داخلی مدیر سیستم

برنامه شماره ۰۰۶ = تعیین و واگذاری داخلی مدیر / اپراتور

برنامه شماره ۰۰۷ = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS و یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS

برنامه شماره ۰۰۸ = پیغام عدم حضور

برنامه شماره ۰۰۹ = ذخیره کردن شماره داخلی تک رقمی (برای شماره گیری سریع)

برنامه شماره ۰۱۴ = واگذاری نام برای هر کدام از صندوقهای صوتی

برنامه شماره ۰۱۵ = مدیریت بودجه

برنامه شماره ۰۱۷ = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا (DISA) و خط تای

برنامه شماره ۱۰۰ = تغییر دادن پیش شماره های داخلی و کدهای امکانات سیستم

برنامه شماره ۱۰۱ = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب

برنامه شماره ۱۰۲ = زمان شروع سرویس شیفت روز/شب

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۱۰۳ = تعیین گروهی از خطوط شهری که در هنگام وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری ، قابل تصرف باشند

برنامه شماره ۱۰۵ = کد های اعتباری

برنامه شماره ۱۰۶ = فعال کردن گروه جستجو وتعیین نوع جستجو

برنامه شماره ۱۰۷ = رمز عبور سیستم

برنامه شماره ۱۰۸ = هلد شدن اتوماتیک خط شهری با فشار دادن دکمه DSS و یا دکمه خط شهری دیگر

برنامه شماره ۱۰۹ = تعیین نوع کارتی که به سه ناحیه اضافی دستگاه وصل می شود

برنامه شماره ۱۱۰ = واگذاری کد برای شماره های که از سرویس کالر آی دی فرستاده می شوند

برنامه شماره ۱۱۱ = واگذاری نام برای کدهای (شماره تلفنهای که در برنامه شماره ۱۱۰ ذخیره شده اند)

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۱۱۳ = تنظیم کردن کدهای تعیین وضعیت کننده داخلیها برای دستگاه پردازش صوتی به وسیله سیگنالهای تون

برنامه شماره ۱۱۴ = تنظیم کردن سیگنالهای تون فرمان دهنده به صندوق صوتی

برنامه شماره ۱۱۵ = تنظیم کردن ساعت

برنامه شماره ۱۱۶ = نمایش دادن ورژن ROM دستگاه

برنامه شماره ۱۱۷ = تعیین کردن داخلی مرتبط با خروجی دستگاه پردازش صوتی (VPS)

برنامه شماره ۱۱۸= تعیین کردن شماره برای خروجیهای دستگاه پردازش صوتی

برنامه شماره ۱۱۹= قرار دادن هر کدام از صندوقهای صوتی در یک گروه

برنامه شماره ۱۲۰ = رمز عبور برای کاربران سیستم ( استفاده کننده های از سیستم )

برنامه شماره ۱۲۱ = تعیین رمز عبور برای سرویس کلاس کار سیار

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۱۲۲ = تعیین داخلی رزرو برای گروه UCD

برنامه شماره ۱۲۳ = جدول زمانی گروه UCD

برنامه شماره ۱۲۴ = تعیین و واگذاری شماره داخلیهای مجازی

برنامه شماره ۱۲۵ = تعیین کدهای بین شهری در سیستم کالر آی دی ( Caller ID)

برنامه شماره ۱۲۷ = تغییرات ضبط کدهای بین المللی در سیستم کالر آی دی

برنامه شماره ۱۲۸ = کد باکس

برنامه شماره ۱۳۰ = تعیین یکی از داخلیها به عنوان خروجی کنترل برای کارت پیغام انتظار

برنامه شماره ۱۳۱ = تعیین الگوی روشن شدن لامپ دکمه MESSAGE

برنامه شماره ۱۳۲ = تنظیم کردن شماره های خروجی کارت MESSAGE

برنامه شماره ۱۳۴ = سرویس هتلی – کنترل وضیعت اتاق

برنامه شماره ۱۳۵ = تعیین نحوه کار کرد DID

برنامه شماره ۱۳۶ = تعیین و ذخیره کردن شماره DID

برنامه های شماره ۱۳۷ و ۱۳۸ = تعیین مقصد مکالمه DID در روز و در شب

برنامه شماره ۱۳۹ = تعیین نام برای هر کدام از شماره های DID

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۱۴۱ = تعیین نقطه اعشاری برای نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره ۱۴۲ = تعیین نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره ۱۴۳ = تعین نحوه نمایش شارژ

برنامه شماره ۱۴۴= تعیین واحد پول

برنامه شماره ۱۴۸ = فعال بودن حالت بلند گو در حین مکالمه با گوشی

برنامه شماره ۱۵۰ = سرویس نهار / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره ۱۵۱ = سرویس استراحت / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره ۱۵۲ = تعیین داخلی مجاز برای دیدن و یا پاک کردن اطلاعات مربوط به نرخ شارژ

برنامه شماره ۱۵۳ = تعیین کد ورود به حالت کنترل نرخ شارژ ( مشاهده و یا پاک کردن )

برنامه شماره ۲۰۰ = تنظیم زمان یاداوری خط هلد شده

برنامه شماره ۲۰۱ = تنظیم زمان یاداوری خط منتقل شده

برنامه شماره ۲۰۲ = تنظیم زمان بازگشت خط فرستاده شده – بعد از جواب داده نشدن

برنامه شماره ۲۰۳ = تنظیم زمان تغییر مسیر

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۲۰۴ = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه شماره گیری با برداشتن گوشی ( خط فوری )

برنامه شماره ۲۰۵ = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلیهایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است

برنامه شماره ۲۰۶ = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به خط شهری

برنامه شماره ۲۰۷ = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره ۲۰۸ = حد اکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر و دو صفر استثناء شده

برنامه شماره ۲۰۹ = انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک

برنامه شماره ۲۱۰ = انتخاب زمان وقفه مابین دفعات تکرار اتوماتیک

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۲۱۱ = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره ۲۱۲ = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه

برنامه شماره ۲۱۳ = تنظیم زمان تاخیر در جواب گویی از طریق سیستم دیزا

برنامه شماره ۲۱۵ = تنظیم مدت زمان پیغام ارسالی

برنامه شماره ۲۱۴ = طولانی کردن مدت مکالمه خط شهری به خط شهری از طریق سیستم دیزا

برنامه شماره ۲۱۶ = تعیین فاصله زمانی ارسال شدن پیغام انتظار برای تلفنهای معمولی )

برنامه شماره ۲۱۷ = مدت زمان زنگ زدن سیستم در حالت زنگ ساعت

برنامه شماره ۲۱۸ = تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم

برنامه شماره ۲۱۹ = تنظیم زمان یاداوری خط پارک شده

برنامه شماره ۲۲۰ = تنظیم زمان انتظار سیستم برای وارد شدن اولین شماره و شماره های بعدی در سیستم تای لاین

برنامه شماره ۳۰۰ = محدودیت شماره گیری به وجود و یا عدم وجود محدودیت برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی

برنامه های شماره ۳۰۵-۳۰۱ = محدودیت شماره گیری – تعیین ارقامی که باید در کلاس کار های ۲ الى ۶ محدود شوند

برنامه های شماره ۳۱۰-۳۰۶ = محدودیت شماره گیری – تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های ۲ الى ۶ استثناء شوند

برنامه شماره ۳۱۱ = واگذاری کدهای مخصوص کریر های مخابراتی

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۳۳۲ = انتخاب محل الحاق جدول اضافی در سیستم یک صفر و یا دو صفر بند

برنامه شماره ۳۳۳ = ذخیره کردن شماره تلفن در جدول اضافی

برنامه شماره ۳۳۴ = تعیین و واگذاری شماره تلفنهای اضطراری

برنامه شماره ۳۴۰ = جدول مسیر خط تای لاین

برنامه شماره ۳۴۱ = واگذاری ارقام کم شده /شماره های اضافه شده در خط تای لاین

برنامه شماره ۴۰۰ = وصل کردن خط شهری به سیستم

برنامه شماره ۴۰۱ = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه

برنامه شماره ۴۰۲ = تعیین سیستم شماره گیری

برنامه شماره ۴۰۳ = انتخاب سرعت پالسها در سیستم شماره گیری پالس

برنامه شماره ۴۰۴ = تنظیم زمان سیگنالهای تون

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۴۰۵ = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط (مکالمات وارد شونده ) CPC

برنامه شماره ۴۰۶ = فعال و یا غیر فعال کردن سرویس کالر آی دی

برنامه شماره ۴۰۷ = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت روز (DIL)

برنامه شماره ۴۰۸ = اختصاصی کردن زنگ خط شهری برای یک داخلی در شیفت شب (DIL)

برنامه شماره ۴۱۰-۴۰۹ = تعیین داخلی برای تغییر مسیر خط در شیفت روز و شب

برنامه شماره ۴۱۱ = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی

برنامه شماره ۴۱۲ = تنظیم زمان مکث

برنامه شماره ۴۱۳ = تنظیم زمان FLASH

برنامه شماره ۴۱۴ = تعیین زمان قطع خط شهری

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۴۱۵ = فعال کردن سیگنال کنترل کننده بخش مکالمه از یک ارتباط مکالمات برقرار شده از داخل ) CPC

برنامه شماره ۴۱۷ = واگذاری نام برای هر کدام از خطوط شهری

برنامه شماره ۴۳۰ = قرار دادن هر کدام از خطوط DIDITIE در یک شکل خاص

برنامه شماره ۴۳۱ = تعیین و واگذاری روش ورود خطوط DIDITIE

برنامه شماره ۴۳۲ = تعیین و واگذاری روش خروج خطوط DID/ TIE

برنامه شماره ۴۳۳ = کم کردن ارقامی از اول شماره خطوط DID/ITIE

برنامه شماره ۴۳۴ = اضافه کردن شماره به اول شماره خط DID/ITIE

برنامه شماره ۴۳۵ = تعیین مدت زمان انتظار سیستم جهت تائید وجود سیگنال Wink در خط DID

برنامه شماره ۴۳۶ = انتقال دادن زنگ ورود خط شهری به خط تای

برنامه شماره ۴۳۷ = انتقال دادن خط TIE به خط شهری

برنامه شماره ۴۳۸ = انتقال دادن خط TIE به خط TIE

برنامه شماره ۴۳۹ = تنظیم میزان امنیت در سیستم TIE

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۴۴۰ = ترتیب جستجوی خط

برنامه شماره ۴۴۱ = انتخاب دو سیمه و یا چهار سیمه بودن خط TIE

برنامه شماره ۴۴۲ = تنظیم سطح انتقال صدا در خطوط TIE

برنامه شماره ۴۴۳ = تنظیم سطح دریافت صدا در خطوط TIE

برنامه شماره ۴۵۸-۴۵۷ = اختصاص دادن هر خط شهری به یک گروه در سرویس نهار / استراحت

برنامه شماره ۵۰۱-۵۰۰ = تعیین سطح هر کدام از کلاسها در شیفتهای روز و شب

برنامه شماره ۵۰۲ = تعیین کلاس کار فعال برای تایمر

برنامه شماره ۵۰۳ = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه انتقال مکالمه به خط شهری

برنامه شماره ۵۰۴ = تعیین کلاس کار فعال برای برنامه فرستادن مکالمه به خط شهری

برنامه شماره ۵۰۵ = امکان ورود به مکالمه در حال انجام (روی خط رفتن)

برنامه شماره ۵۰۶ = عدم اجازه به اجرا شدن برنامه ورود به مکالمه در حال انجام

برنامه شماره ۵۰۷ = لغو کردن برنامه ” مزاحم نشوید”

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۵۰۸ = تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری (چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم)

برنامه شماره ۵۰۹ = فعال کردن برنامه صحبت کردن با داخلی مشغول از طریق بلند گوی تلفن

برنامه شماره ۵۱۰ = امکان تغییر شیفتهای کاری به طور دستی

برنامه شماره ۵۱۱ = تعیین سطح داخلی برنامه دهنده به سیستم

برنامه شماره ۶۰۰ = فعال کردن خروجی اضافی برای تلفنهای دیجیتال

برنامه شماره ۶۰۱ = تعیین کلاس کار داخلیها

برنامه شماره ۶۰۲ = گروه بندی داخلیها

برنامه شماره ۶۰۳ = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت روز

برنامه شماره ۶۰۴ = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خط شهری در شیفت شب

برنامه شماره ۶۰۵ = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت روز

برنامه شماره ۶۰۶ = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خط شهری در شیفت شب

برنامه شماره ۶۰۹ = تعیین و واگذاری شماره صندوق صوتی برای هر داخلی

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۶۱۰ = انتخاب حالت ضبط مکالمه در برنامه گوش دادن به پیغام در حال ضبط LCS

برنامه شماره ۶۱۹ = تعیین تعداد زنگهای تلفن ؛ قبل از فرستاده شدن مکالمه به داخلی دیگر ؛ در صورت جواب داده نشدن

برنامه شماره ۶۲۰ = تعیین داخلیهای گروههای سرویس نهار / استراحت

برنامه شماره ۶۲۱ = خروجی برای تلفن اختصاصی بی سیم پاناسونیک

برنامه شماره ۸۰۰ = انتخاب مواردی که باید در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR) چاپ شود

برنامه شماره ۸۰۱ = تنظیم کاغذ چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)

برنامه شماره ۸۰۲ = گزارش کلی گرفتن از برنامه های سیستم

برنامه شماره ۸۰۳ = انتخاب منبع موزیک داخلی برای حالتهای موزیک متن و هلد

برنامه شماره ۸۰۴ = پخش موزیک متن از سیستم پیج خارجی

برنامه شماره ۸۰۵ = فعال کردن و یا غیر فعال کردن فرستاده شدن صدای بوق تائید ؛ در سیستم پیج خارجی

برنامه های شماره ۸۰۶ / ۸۰۷ = تنظیم جزئیات مربوط به چاپگر در برنامه ضبط جزئیات مکالمه (SMDR)

برنامه شماره ۸۰۹ = تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا

آموزش برنامه ریزی سانترال

برنامه شماره ۸۱۰ = فعال کردن سیستم شناسائی سیگنال تون در پایان مکالمه خط شهری – به خط شهری در سیستم دیزا

برنامه شماره ۸۱۲ = تکرار سیگنالهای تون در مکالمه خط شهری – به خط شهری در سیستم دیزا DISA

برنامه شماره ۸۱۳ = واگذاری شماره های شناور (متغیر)

برنامه شماره ۸۱۴ = تعیین نوع مودم استاندارد؛ در برنامه ضبط جرئیات مکالمه

برنامه شماره ۸۱۵ = ذخیره کردن کد خاص برای داخلیها در سیستم دیزا با حالت with AA

برنامه شماره ۸۱۶ = حالت خروجی در برنامه ضبط جزئیات مکالمه

برنامه شماره ۸۱۷ = تنظیم سرعت سیگنال برای کارتهایKX – TD197 / KX – TD198 ( کارتهای کنترل از راه دور )

برنامه شماره ۹۹۰ = اطلاعات اضافی سیستم

برنامه شماره ۹۹۱ = اطلاعات اضافی کلاس کار داخلیها

برای مشاهده جستجوی نتایج دوربین مداربسته ماشین در گوگل کلیک کنید .

برای مشاهده محصولات سایت کلیک کنید .