نصب ارت الکترونیکی کنزا صنعت

نصب ارت الکترونیکی کنزا صنعت ، دستورالعمل نصب و راه اندازی سیستم ارت الکترونیکی

ATM Version مدل ۱

نصب ارت الکترونیکی کنزاصنعتدستگاه ارت الکترونیکی مدل ATM Version یا MONO DEVICE با هدف ایزوله نمودن بدنه دستگاه مصرف کننده

از ارت ساختمان طراحی شده است و با توجه به اشراف کامل

کارشناسان شرکت شبکه گستران مهر حامد به کارکرد دستگاه هایی نظیر

خودپرداز، خوددریافت، کیوسک و حکاکی، دندانپزشکی، چاپ، سرورها و نظایر آن،

در طراحی آن سعی شده حساسیت های اینگونه تجهیزات در نظر گرفته شود .

نصب و راه اندازی دستگاه ارت الکترونیکی مدل ATM Version بسیار ساده بوده

و در صورت توجه کارشناس و اجرای موارد ذیل، می تواند حداکثر در کمتر ازسی دقیقه صورت پذیرد.

در ادامه با مراحل نصب و راه اندازی مدل ATM Version از خانواده دستگاه های ارت الکترونیکی آشنا می شوید:

ملزومات ارت الکترونیکی کنزا صنعت :

 • فاز متر.
 • ولتمتر کالیبره شده.
 • ابزار شامل کاتر، پیچ گوشتی ، سیم چین، دریل.
 • سیم شماره ۱٫۱ بطول حداکثر ۱ متر.

پیچ سر مته کوچک

ملحقات همراه دستگاه ارت الکترونیکی کنزا صنعت :

 • نصب ارت الکترونیکی کنزاصنعت. MK معروف به پریز AC Power Plugs & Sockets British Type پری
 • قوطی
 • کابل برق با سرکابل MK و مجهز به سیستم تشخیص جهت فاز نول.
 • درب محافظ فاز و نول.

۱-   سیم ارت بطول دو متر.

۶-   دستورالعمل نصب و راه اندازی دستگاه.

در تصویر ذیل با ملحقاتی که به همراه این مدل ارائه می گردد،آشنا م یشوید.

نصب و راه اندازی ارت الکترونیکی کنزا صنعت :

مرحله اول: اتصال برق شهر به پریز سه شاخه

جهت راه اندازی سیستم ارت الکترونیکی در ابتدا لازم است که پریز سه شاخه )معروف به MK( را برقدار نموده و آنرا بر روی دیوار نصب نماییم)ثابت نماییم( ، در واقع پریز مذکور وظیفه برقرسانی به سیستم ارت الکترونیکی را بر عهده دارد، بدین منظور مراحل زیر انجام شود:

 • سیم فاز محل نصب )سیمی کهفازمتر را روشن می نماید( را به پیچ L )فاز( پریز MK متصل نمایید.
 • سیم نول محل نصب)سیمی که فازمتر را روشن نمی کند( را به پیچ N)نول( پریز MKمتصل نمایید.
 • بر روی کابل پاور سیستم ارت الکترونیکی ، باکس کوچکی وجود دارد که وظیفه آن تشخیص جهت فاز و نول استو با توجه به حساسیت سیستم ارت الکترونیکی به جهت صحیح فاز و نول ،تغییر جهت فاز و نول می تواند باعث بروز مشکل در سیستم ارت الکترونیکی و بموازات آن، بروز مشکل در مصرف کننده شود. بدین جهت سیستمی طراحی شده است که باکمک یک زمین بتواند جهت صحیح فاز و نول را تشخیص داده و در صورت وجود مشکل از وارد شدن برق به ورودی ارت الکترونیکی جلوگیری و سیستم ارت را خاموش نماید.

به منظور تشخیص جهت فاز و نول نیاز است از پیچ ارت پریز MK به رسانایی که با زمین در ارتباط است، اتصال برقرار گردد و میزان امپدانس این رسانا مهم نمی باشد. بعنوان مثال این رسانا می تواند چارچوب فلزی درب، اسکلت فلزی ساختمان ، لوله آب فلزی و … باشد.

 • لازم به ذکر است تا زمانی که باکس تشخیص فاز و نول ارتباط با زمین را تشخیص ندهد و یا آنرا مناسب نداند،اجازه عبور برق را نداده و در نتیجه سیستم ارت الکترونیکی روشن نخواهد شد.

۱- ثابت نمودن پریز MK  با کمک قوطی مربوطه به دیوار در نزدیکی مصرف کننده.

مرحله دوم: روشن نمودن دستگاه ارت الکترونیکی

 • کایل پاور ارسال شده همراه دستگاه ارت الکترونیکی در یک سمت سرکابلی سه شاخه و در سمت دیگر آن دو سرسیم به رنگهای آبی و قرمز نصب شده است.
 • سر سیم آبی را به پیچ نول)N( و سرسیم قرمز را به پیچ فاز)پیچ L( ارت الکترونیکی واقع در ورودی آن متصل نمایید.
 • سرکابلی سه شاخه را به پریز سه شاخه که در مرحله قبل بر روی دیوار نصب شد، متصل نمایید.
 • کلید پاور ارت الکترونیکی را به حالت روشن تغییر دهید، در صورتیکه دستگاه ارت روشن گردید ، نشاندهنده نصبصحیح دستگاه می باشد.
  • در صورتیکه در این مرحله دستگاه روشن نشد، به این معنی است که اتصال زمین مرحله اول پریز سه شاخه مورد قبول باکس تشخیص فاز و نول نبوده و از ورود برق به سیستم ارت الکترونیکی جلوگیری نموده است. در اینحالت در صورت تست با فاز متر هر دو سیم در سرسیم های آبی و قرمز کابل پاور برقدار هستند.
  • در صورتیکه در جایی هستیم که امکان اتصال زمین بهیچ عنوان وجود نداشته باشد )بعنوان مثال در طبقات بالای ساختمان( می توانیم با اتصال پیچ ارت پریز MK به نول، سیستم تشخیص فاز و نول را از کار بیاندازیم ولی اینکار پیشنهاد نمی شود و تنها در صورت عدم امکان اتصال زمین برای پریز MK

م یتوانیم اینکار را انجام دهیم ، در اینصورت سیستم نمیتواند جهت فاز و نول را تشخیص دهد و نیاز است همواره جهت صحیح اتصالات فاز و نول در جای خود قرار گیرد.

مرحله سوم: تست ارت الکترونیکی

به منظور تست، ابتدا در پریز خروجی ارت الکترونیکی اختلاف ولتاژ بین فاز و نول را اندازه گیری می نماییم که ولتاژی حدود ۲۲۲ ولت خواهد داشت و در مرحله بعد اختلاف ولتاژ بین نول و ارت پریز خروجی را اندازه گیری می نماییم که این اختلاف ولتاژ حدود ۳۲ میلی ولت خواهد بود و در صورتیکه ولتمتر)مولتی متر( شما توانایی اندازه گیری این اختلاف ولتاژ کم را نداشته باشد، آنرا صفر نشان م یدهد.

 • در صورتیکه اختلاف ولتاژ ارت و نول در حالت بی باری)هیچ مصرف کننده ای به آن متصل نباشد( عددی بالا مثلا

۱۲ ولت و بیشتر را نماش دهد، ارت الکترونیکی معیوب است و نیاز به تعمیر دارد.

مرحله چهارم: اتصال مصرف کننده به ارت الکترونیکی

با توجه به شبیه سازی زمبن در سیستم ارت الکترونیکی، بدنه مصرف کننده نباید از هیچ نقطه ای به زمین متصل باشد، جهت اطمینان از این مورد نسبت به اندازه گیری اختلاف ولتاز بین بدنه  مصرف کننده با نول و با استفاده از دستگاه ولتمتر اقدام مینماییم ، در صورتیکه مصرف کننده از هیچ نقطه ای به زمین متصل نباشد، این اختلاف ولتاژ باید در حدود ۰۲ ولت باشد.

در صورت حصول اطمینان مصرف کننده را به پریز خروجی ارت الکترونیکی متصل می نماییم و سپس با استفاده از سیم ارت)سیم زرد-سبز( ارسال شده به همراه دستگاه از یکی از پیچ های ارت اضافه موجود بر روی ارت الکترونیکی به بدنه مصرف کننده نهایی متصل می نماییم.

 • سوال: منظور از مصرف کننده نهایی چیست؟

جواب: بعنوان مثال ممکن است مصرف کننده یک دستگاه خودپرداز بانکی بوده و مجهز به دستگاه UPS باشد، در اینحالت UPS به خروجی ارت الکترونیکی متصل می شود و خودپرداز به خروجی UPS، در نتیجه خودپرداز با یک واسطه به ارت الکترونیکی متصل شده است و دستگاه واسطه می توند بر روی ارت نویز ایجاد نماید و یا بدلیل مشکلی ، ارت را در خروجی خود قطع نماید، در نتیجه با استفاده از سیم ارت از دستگاه ارت الکترونیکی ، مستقیما اتصالی با بدنه مصرف کننده نهایی)که در این مثال خودپرداز است( برقرار می نماییم تا از وجود ارت در مصرف کننده نهایی اطمینان حاصل شود.

مرحله پنجم:تست بدنه مصرف کننده

به منظور تست نهایی اختلاف ولتاژ بدنه های مختلف دستگاه مصرف کننده را با نول و با استفاده از دستگاه مولتی متر اندازه گیری می نماییم، عدد نمایش داده شده زیر یک ولت خواهد بود و در مصارف کوچک می تواند حدود ۱۲ میلی ولت باشد.

 • سوال: در صورتیکه عدد اندازه گیری شده در مرحله پنجم مثلا ۱ ولت باشد، نشاندهنده چیست؟

جواب : با توجه به اینکه در مرحله سوم ارت الکترونیکی را تست نموده ایم و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کرد هایم ، بالا بودن این عدد می تواند دلایلی مانند اتصال مصرف کننده از نقطه ای به زمین فیزیکی و یا استاندارد نبودن دستگاه واسط )مثلا UPS( باشد.

 • سوال: عدد اندازه گیری شده در مصارف مختلف چه میزانی است؟

جواب : در مصارف پایین مانند  ۳۲و ۱۱ آمپر زیر ۱۲ میلی ولت و در مصارف بزرگتر مثلا آسانسور ۰۲ آمپر سه فاز تا حدود چهارصد میلی ولت اندازه گیری شده است. همچنین میزان این عدد رابطه مستقیم با نوع مصرف کننده

دارد، بعنوان مثال در صورتیکه مصرف کننده دیتا سنتر )مصرف الکترونیکی مخابراتی و ..( باشد، این عدد همواره کمتر از ۳۲۲ میلی ولت و در صورتیکه مصرف کننده موتور الکتریکی باشد این عدد می تواند تا ۰۲۲ میلی ولت باشد.

در حالت کلی این عدد زیر یک ولت است.

 • سوال: منظور از بدنه های مختلف در اندازه گیری چه می باشد؟

جواب: منظور اندازه گیری بدنه اجزاء مختلف آن مصرف کننده با نول است ،

بعنوان مثال در یک دستگاه خودپرداز منظور اندازه گیری بدنه پرینترها،

صفحه کلید مشتری(PC ،(EPP، دیسپنسر، کارتخوان، پاورها و .. با نول است که اندازه های گرفته شده در تمامی حالتها باید مساوی و مناسب باشد(مناسب یعنی اینکه زیر ۲٫۱ ولت باشد)

 • سوال: استاندارد نبودن UPS به چه معناست و چگونه بر اختلاف ولتاژ بدنه مصرف کننده و نول تاثیر منفی می گذارد؟

جواب: میزان ولتاژ ارت و نول در ورودی و خرو.جی اکثر UPS ها یکسان نیست، بعنوان مثال اگر در وردی UPS اختلاف بین ارت و نول تحویل داده شده به UPS حدود ۲ ولت باشد در خروجی این اختلاف بیشتر خواهد بود، در صورتیکه این اختلاف یک تا یک ونیم ولت باشد منطقی است ، در نتیجه در مثال ما که در ورودی ۲ ولت اندازه گیری کردیم در خروجی UPS ممکن این عدد سه تا چهار ولت شود.

یکی از دلایل  این مورد تفاوت نول ورودی و نول خروجی UPS  است که در صورتیکه این اختلاف زیاد باشد ،عملکرد UPS  می تواند بر روی کارکرد صحیح مصرف کننده نهایی تاثیر منفی داشته باشد.

توجه: عمل ننمودن به دستور نصب و اشتباه در اتصالات باعث بروز مشکلات خواهد بود در نتیجه مسؤلیت هر گونهاشتباهى بر عهده کارشناس نصب کننده است، از طرفی نیاز است مقادیر صحیح ولتاژ در بازدیدهای ادواری اندازه گیری شود و مشکلات احتمالی رفع گردد. بازه بررسی مجدد می تواند هر سه ماه باشد.

شماره تماس با کارشناسان شبکه گستران مهر حامد

۰۲۱۸۸۹۶۹۶۰۳ – ۰۲۱۸۸۹۶۳۴۵۲ – ۰۲۱۸۸۹۶۳۷۱۶