هزینه نصب سانترال

هزینه نصب سانترال ، شبکه گستران مهر حامد

نرخ پیشنهادی تلفن ثابت

تعرفه خدمات تجهیزات مخابراتی و ارتباطی

خدمات تعمیر ، نصب و راه اندازی دستگاه های مخابراتی مستلزم داشتن پروانه کسب معتبر

صادر شده از این اتحادیه در رسته مربوطه بوده و واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها

فاقد مضمون فوق الذکر در ستون رسته صنفی می باشد مجاز به این امر نمی باشند .

این تعرفه پس از ممهور شدن به اصل مهر اتحادیه قابل بهره برداری می باشد.

اجرت خدمات و امور نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری مرکز تلفن TDM

الف: اجرت بازدید ( بدون احتساب هزینه آزانس )

۱ بازدید فقط برای برآورد کار ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
  • بازدید فقط برای برآورد کار
  • بازدید و اجرای کار (در صورت بازدید و اجرای همزمان کار اجرت بازدید دریافت نمی گردد.

ب : اجرت اجرای خدمات موردی (بدون احتساب هزینه آژانس)

۱ رفع خرابی اتصالات سیم وکابل وجعبه تقسیم و پریز ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
  • اگر از سه ساعت بیشتر شود شامل اضافه کار میگردد.
  • در صورت اجرای خدمات نصب شامل بند ث خواهد شد.

برنامه ریزی

۱ مرکز تلفن تا ۵۰ پورت ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ مرکز تلفن ۵۰تا ۲۵۰ پورت ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳ مرکز تلفن۲۵۰ تا ۵۰۰ پورت ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مرکز تلفن از ۵۰۰ پورت به بالا با مشاوره کارشناس اتحادیه وتوافق طرفین می‌باشد.

پ : اجرت اجرای خدمات نگهداری تجهیزات

  • نگهداری ماهیانه گوشی آنالوگ (معمولی)
  • نگهداری ماهیانه گوشی دیجیتال
  • نگهداری ماهیانه فاکس رول فیلم
  • نگهداری ماهیانه فاکس لیزری
  • نگهداری ماهیانه گوشی  بیسیم نزدیک برد

بند پ۱ الی پ۵ با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

۱ نگهداری ماهیانه مرکز تلفن تا ۵۰ پورت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ نگهداری ماهیانه مرکز تلفن۵۰ تا ۲۵۰پورت  ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳ نگهداری ماهیانه مرکز تلفن۲۵۰ تا ۵۰۰ پورت ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

نگهداری ماهیانه مرکز تلفن بالاتر از ۵۰۰پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین میباشد.

اجرت نگهداری مرکز تلفن تا تقسیم اصلی سانترال می باشد.

ت : اجرت خدمات نگهداری شبکه کابل تلفن

۱ نگهداری ماهیانه هرپورت( پریز) شهری وداخلی فعال ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

 این نگهداری شامل سیمها وکابلهای مرتبط به تقسیم اصلی مرکز تلفن تا تقسیمهای فرعی ساختمان تا محل نصب پریز می باشد.

اجرت نگهداری فوق بدون احتساب هزینه آژانس وبدون حضوردائمی  تکنیسن درمحل و فقط با اعلام هر بار خرابی و مراجعه به محل می باشد.

 در صورت نیاز به حضور تمام وقت تکنیسن در محل نگهداری اجرت بند ت۱ بعلاوه حقوق ومزایای (بیمه و مالیات وعیدی و سنوات) ماهیانه یکنفر تکنیسین دریافت می گردد.

ث: اجرت نصب و راه اندازی (بدون احتساب هزینه حمل و نقل کالا)

۱ نصب و راه اندازی گوشی آنالوگ ۵% قیمت آکبند کالا
۲ نصب و راه اندازی گوشی دیجیتال ۵% قیمت آکبند کالا
۳ نصب و راه اندازی فاکس رول فیلم ۵% قیمت آکبند کالا
۴ نصب و راه اندازی فاکس لیزری ۵% قیمت آکبند کالا
۵ نصب و راه اندازی بیسیم نزدیک برد ۵% قیمت آکبند کالا

اجرت ث۱الی۵ درصورتیکه موردی باشد بااجرت بند ب جمع خواهد شد.

۱ نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا ۵۰ پورت ۱۵%قیمت آکبندکالا
۲ نصب و راه اندازی مرکز تلفن ۵۰تا ۲۵۰ پورت ۱۵%قیمت آکبندکالا
۳ نصب و راه اندازی مرکز تلفن۲۵۰ تا ۵۰۰ پورت ۱۵%قیمت آکبندکالا

*نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا تقسیم اصلی سانترال می باشد.

اجرت نصب و راه اندازی مراکز تلفن بالای ۵۰۰ پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

۱ نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا ۵۰ پورت ۱۵%قیمت آکبندکالا
۲ نصب و راه اندازی مرکز تلفن ۵۰تا ۲۵۰ پورت ۱۵%قیمت آکبندکالا
۳ نصب و راه اندازی مرکز تلفن۲۵۰ تا ۵۰۰ پورت ۱۵%قیمت آکبندکالا

نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا تقسیم اصلی سانترال می باشد.

اجرت نصب و راه اندازی مراکز تلفن بالای ۵۰۰ پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

ج: اجرت ایجاد شبکه کابل تلفن (بدون احتساب هزینه حمل و نقل کالا)

۱ کابلکشی روکارتا ۲۰زوج متری ۳۷/۵۰۰ریال
۲ کابلکشی روکار ۲۰تا ۵۰زوج متری ۴۵/۰۰۰ریال
۳ کابلکشی داخل داکت تا ۲۰ زوج متری ۲۲/۵۰۰ریال
۴ کابلکشی داخل داکت تا ۵۰ زوج متری ۳۰/۰۰۰ ریال
۵ داکت کشی تا سایز ۵/۳ متری ۳۷/۵۰۰ریال
۶ داکت کشی ۵/۳ تا سایز ۹ متری ۴۵/۰۰۰ریال
۷ نصب پست بدون سربندی تا ۲۰ متری ۸۰٫۰۰۰ریال
۸ نصب پست بدون سربندی ۲۰تا ۱۰۰ متری ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال
۹ نصب پست بدون سربندی ۱۰۰ تا ۵۰۰ متری ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰ نصب پریز بدون سربندی ۱۵۰٫۰۰۰ریال
۱۱ سربندی و رانژه کاری هر زوج ۳۰٫۰۰۰ریال
۱۲ سربندی هرپورت ازپست اصلی تا پریز تا۵۰پورت ۹۰۰٫۰۰۰ریال
۱۳ سربندی هرپورت ازپست اصلی تا پریزاز۵۰ تا۲۵۰پورت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ریال
۱۴ سربندی هرپورت ازپست اصلی تاپریز از۲۵۰ تا۵۰۰پورت ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ریال

اجرتهای بند ج ۱ الی ۶ تا متراژ ۱۰۰ متر بوده مازاد برآن با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

اجرت اجرای موارد فوق برای داخل ساختمان می باشد.

اجرای پروژه شبکه کابل و ترانکینگ ونصب راک و پچ پنل و با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می‌باشد.

چ : اجرت تعمیرات (بدون احتساب هزینه آژانس)

۱ اجرت بازدید و تشخیص عیوب و خرابی دستگاه۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

در صورت قطعی شدن اجرای تعمیر فقط اجرت تعمیر بدون اجرت بازدید دریافت شود در غیر اینصورت باید اجرت بازدید دریافت گردد.

۲- تعمیرات مرکز تلفن اعم از کارتهای سیستم و گوشیها و فاکس وغیره باید حداکثر ۲۰% قیمت آکبند کالا با اطلاع به مشتری انجام گردد.

قیمت قطعات تعویضی جداگانه دریافت گردد.

هزینه حمل و نقل دستگاه تعمیری به عهده مشتری میباشد.

تعمیرکار موظف است در تمام مراحل تعمیر مشتری را از روند کار و هزینه‌ها مطلع نماید .

تعمیر کار موظف به صدور برگ گارانتی یک ماهه برای تجهیزات تعمیر شده می‌باشد.

هزینه جمع آوری و نصب کالاهای تعمیری بعهده مشتری می باشد.

کسورات قانونی جداگانه محاسبه می‌گردد.

ح: اجرت آموزش

اجرت آموزش سیستمها نسبت به سطح آموزش و تعداد افراد با توافق طرفین انجام گیرد.

برای مشاهده محصولات فروشگاه کلیک کنید