کدهای برنامه ریزی TES824

کدهای برنامه ریزی TES824 ، کدهای تنظیمات کالر آیدی در برنامه ریزی سانترال  ۸۲۴ – ۶۲۸ فعال سازی کالر آیدی داخلی های

آنالوگ ۹۰۰ فعال سازی کالر آیدی برای خطوط شهری ۹۱۰ تعیین نوع سیگنال خطوط شهری

برای کالر آیدیتعیین مسیر برای تماس های ورودی به سانترال ۴۰۸ مشخص کردن زنگ خوری داخلی ها

برای هر یک از خطوط شهری در حالت روز ( در صورتی که کد ۴۱۴ در حالت نرمال باشد)

۴۰۹ مشخص کردن زنگ خوری داخلی ها برای هر یک از خطوط شهری در حالت شب

( در صورتی که کد ۴۱۵ در حالت نرمال باشد) ۴۱۰ مشخص کردن زنگ خوری داخلی ها

برای هر یک از خطوط شهری در حالت نهار ( در صورتی که کد ۴۱۶ در حالت نرمال باشد)

۴۱۱ وقفه در زنگ خوری داخلی ها برای هر یک از خطوط شهری در حالت روز ۴۱۲ وقفه

در زنگ خوری داخلی ها برای هر یک از خطوط شهری در حالت شب ۴۱۳ وقفه

در زنگ خوری داخلی ها برای هر یک از خطوط شهری در حالت نهار ۴۱۴ تعیین مسیر زنگ خوری

برای خط مورد نظر در روز ۴۱۵ تعیین مسیر زنگ خوری برای خط مورد نظر در شب ۴۱۶

تعیین مسیر زنگ خوری برای خط مورد نظر در نهار دسترسی داخلی ها

به خطوط شهری جهت تماس خارج از سانترال ۸۲۴ پاناسونیک ۴۰۵ فعال سازی دسترسی داخلی ها

به هر یک از خطوط شهری در حالت روز ۴۰۶ فعال سازی دسترسی داخلی ها

به هر یک از خطوط شهری در حالت شب ۴۰۷فعال سازی دسترسی داخلی ها

به هر یک از خطوط شهری در حالت نهار تنظیمات گرو ها در برنامه ریزی سانترال ۸۲۴ 

هانتینگ یا انتقال تماس

فعال کردن قابلیت هانتینگ برای گروه های مورد نظر ۱۰۱ تعیین نوع هانتینگ

۱۲۷ فعال ساختن اتوماتیک CALL PICKUP برای گروه های مورد نظر

۵۲۰ قرار دادن گروه مورد نظر به عنوان UCD۶۰۰ قرار دادن داخلی ها

در گروه مورد نظرکدهای فعال سازی دیزا در سانترال ۸۲۴ پاناسونیک ۵۰۰

فعال سازی قابلیت دریافت عدد در حالت دیزا ۵۰۱ تعیین مسیر

برای اعداد گرفته شده در دیزا ۵۰۴ تاخیر در پخش پیغام دیزا ۵۰۶

تعیین مود دیزا در صورت در صورت اشغال بودن ۵۰۷ تعیین مود تغییر مسیر دیزا ۵۰۸

مدت زمان زنگ قبل از تغییر مسیر ۵۰۹ مدت زمان زنگ بعد از تغییر مسیر ۵۱۰ تعیین مود دیزا

در حالتی که تماس گیرنده هیچ عددی را وارد نکند ۵۱۶ عدم دسترسی به داخلی به صورت مستقیم

در حالت دیزا ۵۳۱ تعیین حالت رینگ در حالت دیزا محدودیت بر روی داخلی ها

برای تماس های خارجی از لحاظ مدت زمان ۲۱۲ تعیین مدت زمان محدودیت ۶۱۳ فعال سازی

محدودیت مدت زمان مکالمه برای تماس داخلی ها با خارج از سانترالاجرای محدودیت

از لحاظ شماره گیری ۳۰۲ اعمال کد محدود شده برای کلاس ۲۳۰۳ اعمال

کد محدود شده برای کلاس ۳۳۰۴ اعمال کد محدود شده برای کلاس ۴۳۰۵ اعمال

کد محدود شده برای کلاس ۵۳۰۶ قرار دادن شماره مورد نظر برای عبور از محدودیت ۶۰۱ قرار دادن داخلی ها

در کلاس مورد نظر در حالت روز۶۰۲ قرار داد داخلی ها در کلاس مورد نظر

در حالت شب ۶۰۳ قرار داد داخلی ها در کلاس مورد نظر در حالت نهار

فعال سازی قابلیت انتقال تماس به خارج از سانترال ۲۰۵ تعیین محدودیت مدت زمان مکالمه

برای تماس های شهری – شهری ۶۰۶ فعال سازی قابلیت transfer to Co۶۰۷

فعال سازی قابلیت forward to Co

تنظیمات داخلی ها و خطوط شهری

 تنظیمات داخلی ها و خطوط شهری جهت دسترسی به

خطوط شهری و تعیین مسیر تماس های ورودی تغییر شماره داخلی ها

در سانترال های پاناسونیک  TEM / TES 824 به صورت پیش فرض داخلی ها به صورت زیر شماره گذاری شده اند .
برای کارت اول شماره ی داخلی ها از ۱۰۱ شروع شده و به ۱۰۸ ختم می شود .
در کارت دوم شماره ی داخلی ها از ۱۰۹ تا ۱۱۶ می باشد.
شماره ی داخلی های که با نصب کارت سوم روی دستگاه راه اندازی می شوند نیز از ۱۱۷ تا ۱۲۴ می باشد.
برای سهولت در شماره گیری و برقراری ارتباط بین بخش های مختلف می توانیم شماره ی داخلی ها را تغییر دهیم.
برای تغییر شماره ی داخلی ها در سانترال پاناسونیک ۸۲۴ می توانیم در حالت برنامه ریزی دستگاه بر روی تلفن ۷۷۳۰ کد ۰۰۹ را وارد کنیم.
با فشار دادن دکمه ی ستاره بر روی هر گوشی تلفنی که به یک داخلی وصل شده است می توانیم شماره ی داخلی آن را مشاهده کنیم.
برای تغییر شماره ی داخلی ها ابتدا وارد حالت برنامه ریزی شده و پس از وارد کردن کد ۰۰۹ باید پلن مورد نظر را انتخاب نماییم.

کدهای برنامه ریزی TES824

پلن داخلی ها در سانترال پاناسونیک ۸۲۴ به صورت زیر می باشند.
پلن ۱: ۱۰۰ تا ۱۹۹
پلن ۲: ۱۰۰ تا ۴۹۹
پلن ۳: ۱۱ تا ۴۹
بعد از انتخاب پلن باید جک مورد نظر را انتخاب نمود.

کدهای برنامه ریزی TES824

در اخر نیز می توان با استفاده از دکمه های روی صفحه کلید تلفن ۷۷۳۰ شماره ی داخلی
که روی صفحه نمایش تلفن ظاهر شده است را به شماره ی مورد نظر تغییر داد.
فقط این نکته را به یاد داشته باشید که هر شماره ی داخلی فقط می تواند
یک بار در میان شماره ی داخلی ها تکرار شود و برای تغییر شماره ی…

برای مشاهده محصولات کلیک کنید

برای مشاهده محصولات سانترال کلیک کنید.