پروژه آزمایشگاه آزادی

پروژه آزمایشگاه آزادی ، نصب و برنامه ریزی سانترال

شرح خدمات آزمایشگاه آزادی

خرید یک دستگاه سانترال TDA100 برای مجموعه

خربد کارت های شهری و داخلی و …

نصب و برنامه ریزی سانترال آزمایشگاه آزادی

مکان اجرای پروژه

تهران – خیابان آزادی تقاطع رودکی

زمان اجرای پروژه

آذرماه ۱۴۰۰

مجری پروژه

تکنیسن های شرکت شبکه گستران مهر حامد آقایان اسدی و بدرخانی

پروژه آزمایشگاه آزادی