پروژه آموزشگاه خلبانی آپادانا

پروژه آموزشگاه خلبانی آپادانا ، واقع در جنت آباد جنوبی خیابان چهار باغ شرقی

شرح پروژه آموزشگاه خلبانی آپادانا

فروش و نصب تجهیزات تلفن و سانترال

زمان اجرای پروژه

شهریور سال ۱۴۰1

مجری پروژه

شرکت شبکه گستران مهر حامد

توسط تکنیسن های شرکت آقایان اسدی و همراه