پروژه بلندگوهای پارک پرواز

پروژه بلندگوهای پارک پرواز  ، راه اندازی سیستم صوتی (بلندگوهای پارک پرواز )تعداد ۱۱۶عدد

تاریخ اجرای پروژه : اردیبهشت ۱۴۰۰

محل اجرا : درمنطقه ۹ شهرداری سعادت اباد