پروژه دهیاری وهن آباد (رباط کریم)

پروژه دهیاری وهن آباد (رباط کریم) ، نصب و برنامه ریزی سانترال

شرح پروژه دهیاری وهن آباد (رباط کریم)

خرید یک دستگاه سانترال Tes824 به همراه گوشی سانترال ۷۷۳۰ برای مجموعه

خربد کارت های شهری و داخلی و …

نصب و برنامه ریزی سانترال دهیاری وهن آباد

مکان اجرای پروژه

تهران – دهیاری وهن آباد (رباط کریم)

زمان اجرای پروژه

۱۷ آذرماه ماه سال ۱۴۰۰

مجری پروژه

تکنیسن های شرکت شبکه گستران مهر حامد آقایان اسدی و بدرخانی