پروژه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال

پروژه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال ، خرید تجهیزات ، دوربین مداربسته ، دزدگیر اماکن و پروژکتور

که در ۶ فاز به ترتیب انجام شده است بدین صورت است .

شرح پروژه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی منطقه شمال

فازاول : اجرای سایت هشتگرد جدید

خرید تجهیزات دوربین مداربسته و نصب اجرای دوربین مداربسته و انتقال تصویر به حایگاه های مربوطه

نصب و اجرای دزدگیر GMK برای سایت هشتگردجدید

نصب پروژکتور برای روشنایی فضای سایت

نصب و راه اندازی داکت کشی و کابل کشی ، رک و سوییچ های سیسکو ، داکت کشی و کابل کشی برای سایت هشتگردجدید

زمان اجرای پروژه

دی ماه سال ۱۴۰۰

مکان اجرای پروژه 

هشتگرد جدید استان البرز

مجری پروژه 

تکنیسن های شرکت شبکه گستران مهر حامد آقایان اسدی و مشکین

گواهی حسن انجام کار

فازدوم پروژه تنظیم مقررات رادیویی منطقه شمال

فازدوم : اجرای سایت نوشهر

خرید تجهیزات دوربین مداربسته و نصب اجرای دوربین مداربسته و انتقال تصویر به حایگاه های مربوطه

نصب و اجرای دزدگیر GMK برای سایت نوشهر

نصب پروژکتور برای روشنایی فضای سایت

نصب و راه اندازی داکت کشی و کابل کشی ، رک و سوییچ های سیسکو ، داکت کشی و لوله فلکسیبل ، برای سایت نوشهر

نصب مگنت درب برای سایت نوشهر

زمان اجرای پروژه

بهمن ماه سال ۱۴۰۰

مکان اجرای پروژه 

نوشهر

مجری پروژه 

تکنیسن های شرکت شبکه گستران مهر حامد آقایان اسدی ، مشکین و امینی

فاز سوم پروژه تنظیم مقررات رادیویی منطقه شمال

فازسوم : اجرای سایت آمل

خرید تجهیزات دوربین مداربسته و نصب اجرای دوربین مداربسته و انتقال تصویر به حایگاه های مربوطه

نصب و اجرای دزدگیر GMK برای سایت آمل

نصب پروژکتور برای روشنایی فضای سایت

نصب و راه اندازی داکت کشی و کابل کشی ، رک و سوییچ های سیسکو ، داکت کشی و لوله فلکسیبل ، برای سایت آمل

کندن و لوله گذاری و کابل کشی برق و تلفن از کنتور حیاط و پست تلفن تا تابلوبرق داخل کیوسک

زمان اجرای پروژه

اسفند ماه سال ۱۴۰۰

مکان اجرای پروژه 

آمل

مجری پروژه 

تکنیسن های شرکت شبکه گستران مهر حامد آقایان سید مجتبی جعفری ، مهدی حسینی ، مصطفی سبلاغی

فاز چهارم پروژه تنظیم مقررات رادیویی منطقه شمال

فازچهارم: اجرای سایت بابل واقع در امیرکلاه

خرید تجهیزات دوربین مداربسته و نصب اجرای دوربین مداربسته و انتقال تصویر به جایگاه های مربوطه

نصب و اجرای دزدگیر GMK برای سایت امیرکلا بابل

نصب پروژکتور برای روشنایی فضای سایت

نصب و راه اندازی داکت کشی و کابل کشی ، رک و سوییچ های سیسکو ، داکت کشی و لوله فلکسیبل ، برای سایت بابل

کندن و لوله گذاری و کابل کشی برق و تلفن از کنتور حیاط و پست تلفن تا تابلوبرق داخل کیوسک

زمان اجرای پروژه

اسفند ماه سال ۱۴۰۰

مکان اجرای پروژه 

امیرکلاه بابل

مجری پروژه 

تکنیسن های شرکت شبکه گستران مهر حامد آقایان مصطفی آبرومند ، سید مهدی آیین