پروژه شرکت پرشین کارتن آریان

پروژه شرکت پرشین کارتن آریان ، واقع در ساوه شهرک صنعتی مامونیه

شرح پروژه شرکت پرشین کارتن آریان

فروش و نصب تجهیزات دوربین مداربسته برند هایک ویژن

زمان اجرای پروژه

آبان سال ۱۴۰1

مجری پروژه

شرکت شبکه گستران مهر حامد

توسط تکنیسن های شرکت آقایان اسدی و بدرخانی

پروژه شرکت پرشین کارتن آریان