پروژه فدراسیون اسکیت

پروژه فدراسیون اسکیت ، اجرای دوربین مداربسته و برنامه ریزی دستگاه ها

شرح خدمات فدراسیون اسکیت

نصب دوربین های مداربسته محیطی

انتقال تصویر به جایگاه های مورد نظر

کابل کشی و داکت کشی در مکان های مورد نیاز

دستگاه و تجهیرات مورد استفاه در پروژه فدراسیون اسکیت به صورت محرمانه بایگانی شده است .

با سپاس از همکاری صمیمانه فدراسیون اسکیت در اجرای پروژه