پروژه MDF دانشگاه تهران

پروژه MDF دانشگاه تهران ، اجرای پروژه اتاق MDF مخابرات مرکزی

ساختمان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

توسط کادر مجرب شرکت شبکه گستران مهر حامد انجام شده است .