پروژه MDF زلزله نگاری دانشگاه تهران

پروژه MDF زلزله نگاری دانشگاه تهران ، ادرس تهران خیابان کارگرشمالی بالاتراز همت

خدمات اجرا شده

تعویض باکس کروز ، شانه های آن و رانژه کشی و طراحی و آماده کردن نقشه های اطلاعات فنی اتاق MDF و جعبه باکس های طبقات