پروژه MDF مرکز آمار ایران

پروژه MDF مرکز آمار ایران ، بازسازی و ترمیم اتاق MDF مرکز آمار ایران

سال اجرا ۱۳۹۳

مجری پروژه مرکز آمار ایران مهندس محمد حامدی