برچسب محصول - سیم دو زوج فویلدار تلفنی زمینی 0.6 کرمان