برچسب محصول - مدارک زیر در هنگام تشکیل پروندۀ ثبت نام می بایست به مخابرات تحویل گردد: